You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nástroj pro navrhování římsové konzoly VGK

Popis

Nástroj pro navrhování VGK pomáhá rychlému a snadnému získání dovolených roznášecích šířek římsových konzol VGK a kotevních sil pro individuální mezní podmínky projektu. Únosnost zvoleného kotvení za stejných mezních podmínek je již zohledněna.


Popis funkce

Po zvolení požadované konfigurace VGK, zadání šířky a výšky římsy, stejně jako projektových mezních podmínek, získá uživatel maximální možné roznášecí šířky římsových konzol VGK. Přitom je již zohledněna únosnost kotev za stejných mezních podmínek.

Poté se zadá požadovaná, stávající roznášecí šířka pro provádění.

Pro tyto stávající roznášecí šířky budou ve výsledném protokolu uvedeny působící kotevní síly NSd [kN] a VSd [kN].

Výsledný protokol dále obsahuje shrnutí všech udaných mezních podmínek projektu stejně jako porovnání dovolené roznášecí šířky a stávající roznášecí šířky a může tak být použit do projektové dokumentace.


Normy

Základy pro výpočet

 • DIN EN 12811: Dočasné stavební konstrukce (04/2004)
 • DIN EN 12812: Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh (12/2004)
 • DIN EN 1991-1-4: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem (12/2010)
 • Typová zkouška pro Římsovou konzolu VARIOKIT VGK (04/2016)
 • Typový výpočet – Závěsná hlava VGK (03/2014)
 • Zkušební protokol S-N 130297, LGA Norimberk, 07.04.2016
 • Dodatečné výpočty pro používání sloupku konzoly VGK 70 (ST_bts_2019/17031-1, ST_bts_2019/00502)
 • Projektový list PERI Římsová konzola VARIOKIT VGK (04/2019)
 • Schválení stavebním dozorem PERI Kotevní krček M24 - Z-21.6-1768
 • Schválení stavebním dozorem PERI Kónus se závitem-2 M24/DW20 - Z-21.6-1766
 • Schválení stavebním dozorem PERI Sanační kotva - Z-21.8-2048
 • Schválení stavebním dozorem pro alternativní kotevní systém - č. Z-21.6-1764
 • Další výpočty (ST_bts_2019/00503, ST_bts_2019/00508)

Další informace

 • Návod k montáží a používání Římsové konzoly VGK
 • PERI Tabulky 2015

Služby

Otázky k používání jednotlivých aplikací PERI můžete zaslat na následující e-mail:

apps-tools.service@peri.de

VGK Design Tool

Přejete si plánovat okamžitě? Následujte tento odkaz.

Otevřít VGK Design Tool