You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Podmínky používání webových stránek PERI

platné od 01.05.2020

Úvod

 

Společnost PERI, spol. s r.o. se sídlem Průmyslová 392, 25242 Jesenice u Prahy (dále jen „PERI“) poskytuje společnostem (dále jen „uživatel“) webovou prezentaci PERI na doméně www.peri.cz (dále také „webové stránky PERI“).

 

 1. Rozsah použití
  1. Podmínky použití společnosti PERI pro webové stránky PERI (dále také  “podmínky”) slouží jako dodatek k všeobecným obchodním podmínkám společnosti PERI a to vždy v platném znění při uzavření smlouvy (dále jen „VOP PERI“). VOP PERI lze zobrazit pod odkazem Obchodní podmínky (PDF). V případě rozporů mezi těmito podmínkami a VOP PERI mají tyto podmínky přednost.
    
  2. Používáním PERI webové stránky dává uživatel souhlas s použitím těchto VOP peri.cz.
    
  3. Ostatní obchodní vztahy nejsou těmito podmínkami dotčeny.
    
  4. Využíváním některé z webových stránek PERI uživatel prohlašuje, že s těmito podmínkami souhlasí.
    
 2. Doložka o obraně
  1. Pokud není výslovně učiněno jiné smluvní ujednání, platí pro využívání webových stránek PERI výhradně tyto podmínky. Další ustanovení, zvláště všeobecné obchodní podmínky uživatelů nejsou součástí smlouvy, i když je společnost PERI výslovně neodmítla.
    
 3. Služby společnosti PERI a poskytování oprávnění k webovým stránkám PERI
  1. Společnost PERI má na svých webových stránkách PERI informace a software ke spouštění a stahování.
    
  2. Poskytováním informací a softwaru postupuje společnost PERI uživateli nevýhradní a nepřenosné právo využívat informace a software podle úmluvy nebo, v případě, že nebylo sjednáno, dle odpovídajícího účelu dostupnosti a postoupení společností PERI.
    
 4. Účel webových stránek PERI

  Účelem webových stránek PERI je poskytování informací uživateli.

 5. Právo na využívání webových stránek PERI
  1. Využívání webových stránek PERI a prostřednictvím webových stránek PERI poskytnuté informace a softwaru podléhají těmto podmínkám.
    
  2. Webové stránky PERI nesmějí být uživatelem prodávány, pronajímány, licencovány nebo jiným způsobem přenechávány třetím osobám. Není-li povoleno závazně právními předpisy jinak, nesmí uživatel informace ani software, který je zobrazován na webových stránkách PERI, měnit, zpětně analyzovat nebo překládat ani z něho oddělovat jeho části.
    
  3. Informace a software webových stránek PERI je zároveň chráněný zákony o autorských právech, jakož i mezinárodními smlouvami o autorských právech a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Uživatel bude respektovat práva ve smyslu výše uvedeného ustanovení, zvláště alfanumerické označení, značky a záznamy o autorských právech, a nebude vytvářet z uvedených informací ani software žádné kopie. §§ 69a zákona o autorských právech zůstávají jinak nedotčeny.
    
  4. Informace, názvy značek a ostatní obsah nesmí být bez předchozího písemného povolení společností PERI kopírovány, rozmnožovány, pronajímány, využívány, doplňovány ani jinak používány.
    
  5. Využívání webových stránek PERI není aktuálně časově omezené.
    
 6. Povinnosti uživatele
  1. Uživatel na webových stránkách PERI nesmí
   1. provinit se svým využíváním proti dobrým mravům;
   2. porušit obchodní práva autorského vlastnictví nebo jiná práva duševního vlastnictví;
   3. přenášet obsah s viry, tzv. trojskými koňmi nebo jiným programováním, které by poškozovalo software.
     
  2. Uživatel je povinen dbát sám bezpečnostních preventivních opatření a opatřit si na svých přístrojích antivirový software.
    
 7. Poskytování záruky
  1. Společnost PERI neposkytuje žádné záruky nebo zajištění. Společnost PERI nezaručuje správnost informací, které jsou uživateli na webových stránkách PERI poskytovány.
    
  2. Společnost PERI nepřejímá jakoukoliv záruku za neomezenou dostupnost webových stránek PERI včetně jejich technické bezporuchovosti.
    
 8. Odkazy
  Webové stránky PERI mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost PERI nepřejímá zodpovědnost za obsah webových stránek třetích osob ani se s těmito webovými stránkami a jejich obsahem neztotožňuje, jelikož PERI odkazované informace nekontroluje a není za obsah ani informace zodpovědná. Využívání odkazů je výhradním rizikem uživatele.
   
 9. Záruka za právní a věcné nedostatky
  Pokud jsou informace a software na webových stránkách PERI poskytovány bezplatně, je záruka za věcné a právní nedostatky informací a software zvláště s ohledem na správnost, bezchybnost, osvobození od autorských a jiných ochranných práv třetích osob, úplnost a/nebo použitelnost – mimo úmyslu a zlomyslnosti - vyloučena.
   
 10.  Jiné záruky, viry
  1. Záruka společnosti PERI za věcné a právní nedostatky se řídí ustanoveními kapitoly 9 těchto podmínek. V ostatních případech je jakákoliv záruka společnosti PERI vyloučena, pokud podle zákona o odpovědnosti za výrobek neexistuje povinné ručení, kvůli úmyslnému pochybení, hrubé nedbalosti, ohrožení života nebo zdraví, zranění, kvůli převzetí záruky za jakost, úmyslnému zamlčení nedostatků nebo porušení zásadních smluvních povinností. Náhrada škody při porušení zásadních smluvních povinností je nicméně omezena na smluvně typické, předvídatelné škody, pokud nedošlo k porušení úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
    
  2. Ačkoliv se společnost PERI neustále snaží udržovat webové stránky bez virů, nemůže zaručit, že viry neobsahují. Před stažením informací a software musí uživatel dbát o vlastní ochranu a zabránit proniknutí virů na webové stránky PERI přiměřenými bezpečnostními opatřeními a antivirovým skenováním.
    
  3. Změna důkazního břemene v neprospěch uživatele se řídí výše uvedenými ustanoveními v kapitole 10.1 a 10.2.
    
  4. Jelikož je záruka společnosti PERI vyloučena nebo omezena, platí toto i pro záruku zákonných zástupců, zaměstnanců a spolupracovníků společnosti PERI.
    
 11. Náklady / další vývoj / ukončení
  1. V současné době poskytuje společnost PERI webové stránky PERI uživatelům bezplatně. Společnost PERI si vyhrazuje právo užívání webových stránek PERI kdykoliv zpoplatnit. 
    
  2. Společnost PERI není povinna webové stránky PERI a informace a software, který je zde uživatelům poskytován, dále vyvíjet nebo rozšiřovat.
    
  3. Společnost PERI si dále vyhrazuje právo, poskytování webových stránek PERI kdykoliv a bez udání důvodů ukončit.
    
 12. Ochrana údajů
  Pravidla o ochraně údajů lze zobrazit v prohlášení o ochraně údajů na adrese
  https://www.peri.cz/ochrana-osobnich-udaju.html
   
 13. Změna podmínek používání
  Společnost PERI si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoliv změnit. Na změnu podmínek používání nebude výslovně upozorněno.
   
 14. Soudní příslušnost a právní postup
  Soudní příslušnost pro všechny vzniklé spory vyplývající ze smluvního vztahu je sídlo společnosti PERI, spol. s r.o. v České republice. Společnost PERI si vyhrazuje podání žaloby u místně příslušného soudu uživatele. 
   
 15. Místo plnění
  Místem plnění je sídlo společnosti PERI, spol. s r.o. v České republice.
   
 16. Salvátorská klauzule
  Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek byla nebo se stala neplatnými nebo neproveditelnými, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Strany se zavazují nahradit v takovém případě neplatná nebo neproveditelná ustanovení účinnými a proveditelnými, která co možná nejblíže odpovídají skutečnému a ekonomického účelu těchto ustanovení. Totéž platí pro mezeru v podmínkách.
   
 17. Kontaktování společnosti PERI
  Otázky týkající se používání webových stránek PERI lze zasílat e-mailem na následující e-mailovou adresu: info@peri.cz