You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Římsové systémy VARIOKIT

Přehled

Požadavky na výrobu říms jsou stejně různorodé, jako metody výstavby mostů. Návrh a výrobu ovlivňuje množství okrajových podmínek.

Stavebnice VARIOKIT nabízí pro všechny tyto varianty správné řešení s optimálním statickým návrhem.

Existují následující postupy výstavby:

 • vozík pojíždějící po mostovce s bedněním zavěšeným na konzole,
 • vozík pojíždějící pod mostovkou s namontovaným bedněním,       
 • jednotlivé konzoly, které jsou zavěšeny na spodní straně vyložení a na nichž je osazeno bednění.

VGW (římsový vozík)

Jedná se o vozík, který se přesouvá po dokončené mostovce a při standardním používání nese bednění pro záběry s délkou 5,50 m. Pro dosažení požadované délky záběru lze vzájemně spojit více vozíků.

Římsové vozíky VARIOKIT se přesouvají s pomocí pojezdových rolen uvnitř U profilů, které jsou umístěny na mostu.

Zatížení je odváděno konzolovou konstrukcí a protizávažím. V důsledku toho není vyžadováno ukotvení do mostovky. Konstrukce na mostovce však omezuje postup stavebních prací.

Technické detaily

 • standardní použití zahrnuje 4 vozíky s délkou po 5,50 m
 • S tímto uspořádáním lze realizovat římsy se šířkou 50 cm a výškou 80 cm. Na základě příslušného zatížení je za tímto účelem přizpůsobena jen velikost protizávaží.
 • s pomocí stavebnice VARIOKIT lze také snadno realizovat větší římsy změnou geometrie vozíku

VGB (zavěšený římsový vozík)

Zavěšený římsový vozík se pohybuje s pomocí koleček, která jsou ukotvena ze spodní strany okraje mostovky. Různou délkou kolejnic lze přizpůsobit roznášecí šířku zatížení každého místa zavěšení různým tvarům římsy.

Na celé mostovce se nevyskytují žádné překážky, což příznivě ovlivňuje postup stavebních prací. Místa pro upevnění koleček musí být zohledněna již při výstavbě mostovky.

Technické detaily

 • vhodná velikost záběru až do max. délky 25 m
 • roznášecí šířka závisí na velikosti římsy, zde jsou uvedeny orientační hodnoty:
  • roznášecí šířka 1,50 m pro plochu průřezu římsy do 0,20 m²
  • roznášecí šířka 1,25 m pro plochu průřezu římsy do 0,40 m²
  • roznášecí šířka 1,00 m pro plochu průřezu římsy do 0,60 m²

VGK (římsová konzola)

U kratších mostů, kde montáž vozíku nebo pojezdové dráhy není opodstatněná, se nabízí řešení s pomocí římsové konzoly. Totéž platí pro mosty s malými poloměry, které neumožňují pojíždění po kolejnicích.

Konzoly se připojují k okraji mostovkyi zespodu a s pomocí fošen jsou z nich zhotoveny uzavřené lávky. Z těchto kompletních lávek lze bednění pohodlně a bezpečně namontovat a vyrovnat.

V případě sanací mostů lze lávku využít při bourání původní římsy. Místa ukotvení je nutno zohlednit již při výstavbě mostovky.

Technické detaily

 • Konzoly jsou navrženy pro římsy s šířkou až 60 cm a výškou až 100 cm s příznivou roznášecí šířkou od 70 cm do 180 cm u malých říms.

Download