You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Pohledový beton - moderní jazyk architektů


Nezvyklé výšky, zvláštní tvary a neobyčejné uspořádání - vize architektů pro realizaci muzeí, koncertních síní, stadionů nebo mostů kladou vysoké nároky na stavební průmysl.

V mnoha případech je pohledový beton moderním řešením, ať ze stavebně technických, ekonomických nebo estetických důvodů.
 

PERI nabízí svým zákazníkům ve stavebním průmyslu praktickou pomoc výběrem, plánováním a poskytnutím bednicích desek a systémů bednění, které jsou navrženy optimálně pro daný projekt. To správné řešení pro každý povrch pohledového betonu, od standardního bednění až po speciálně vyrobené sestavy. Z intenzivní spolupráce architektů, stavebních firem a techniků firmy PERI vznikají ty nejlepší výsledky.


Základy realizace

Pohledový beton se vyvinul v jeden z nejdůležitějších prvků designu moderní architektury. Žádný jiný materiál není možné tak rozmanitě používat a zpracovávat. Vzhledem k tomu je pohledový beton používán pro většinu stavebních úkolů. Díky možnosti tvarování čerstvého betonu mohou být při použití odpovídajících systémů bednění a bednicích desek zhotoveny prakticky jakékoliv tvary v požadované kvalitě. Různé kvality pohledového betonu jsou podle publikace Pohledový beton rozděleny do čtyř skupin.

Vytvoření pohledového betonu jako designového prvku je ovlivněno:

  • bednicí deskou a systémem bednění
  • betonovou směsí včetně druhu cementu a příměsí
  • přidaným barvivem
  • výběrem správného separačního prostředku
  • následnou úpravou povrchu (mytím, broušením, vyhlazováním, otryskáváním, pemrlováním)
  • hydrofobní impregnací, barevnými lazurami a nátěry

Vývoj materiálu s novými druhy betonu, jako jsou betony s vysokou pevností, lehce zhutnitelné a samozhutnitelné nebo vláknobetony (ocelová nebo textilní vlákna) umožňuje využití v dalších oblastech.

Pro výrobu různých druhů betonových povrchů platí norma DIN 18217 "Betonové povrchy a překližky". Estetické ukazatele nejsou v této normě stanoveny, protože pro zhotovení pohledového betonu neexistují závazné předpisy. To je pochopitelné, neboť tvůrčí činnost projektanta nemůže být standardizována. Jeho úkolem je zřetelně a pokud možno obsáhle a jasně popsat individuální představy o vzhledu betonových konstrukcí.

S vydáním německé publikace Pohledový beton, která definuje konkrétní třídy pohledového betonu, je projektantům, vyhlašovatelům veřejné soutěže a prováděcím firmám k dispozici skvělá odborná podpora. Je doporučováno provádět podle této publikace výběrová řízení, zadávat práce a provádět je.


Tým pro pohledový beton

Při plánování a provádění stavebních projektů se speciálními požadavky na povrch betonu je nezbytná koordinovaná spolupráce všech účastníků. Představy a požadavky projektantů a investorů, musí být proveditelné.

Nejlepším řešením pro dosažení dobrých výsledků je vytvoření zvláštního týmu pro pohledový beton. V přípravné fázi jsou velmi důležité konzultace a dohody s kompetentními firmami (např. dodavatelem bednění) nebo zkušenými odborníky z technicko-poradenských kanceláří, protože obvykle dosud není vybrán dodavatel stavebních prací. Pověřená technicko-poradenská kancelář může převzít roli koordinátora v týmu pro pohledový beton.

Přehled bednicích systémů

V moderním stavitelství jsou nasazována především systémová bednění popř. bednění, která je sestavena z velké části ze systémových dílů.
Kompatibilita jednotlivých komponentů má mnoho výhod. Na jedné straně zvyšuje logický montážní postup šanci, že budou jednotlivé díly bednění správně používány a na straně druhé se zvyšuje počet nasazení na stavbě, čímž se snižují náklady na odpisy používaných zařízení - ve vztahu ke stavebnímu projektu. Zároveň je nasazení systémového bednění mnohem bezpečnější pro stavební tým.

Při nasazení systémů bednění pro vytvoření povrchů s pohledovým betonem musí být dbáno na kvalitu bednění. Rámová bednění jsou přednostně umístěna a pronajímána z nájemních skladů. Jednotlivé díly bednění mají různé stupně nasazení a mohou být opravovány. S pronajímatelným bedněním může být dosaženo pouze tříd pohledových betonů SB 1 a SB 2. Výsledků ve třídách SB 3 a SB 4 může být s rámovým bedněním z nájemního skladu dosaženo pouze podmíněně, například se systémem PERI MAXIMO.


Běžné systémy bednění je možné rozdělit do různých skupin:

Dopravní stavby

V dopravních stavbách – například mosty, tunely nebo opěrné zdi – je pohledový beton považován za důležitý designový element.

Tyto betonové povrchy jsou totiž velmi často sledovány z dálky nebo vozidly jedoucí vysokou rychlostí. Za účelem vytvoření optimálního optického dojmu, musí být vybrány elementy s čistým designem. Například spoje panelového bednění a spoje vytvořené pracovními cykly, musí být formovány rozdílně.

Zároveň je důležité zmínit, že mnoho těchto komponentů je vystaveno přímým vlivům počasí. Tímto, prochází rapidním procesem stárnutí, což v závislosti na čase, mění jejich vzhled.

Stěnové bednění

Stěnové bednění rozdělujeme do dvou kategorií: rámové a nosníkové.
Výjimkou, díky svým vlastnostem, je bednění kruhové.

Rámové bednění

V dnešní době, používá přibližně 70% stavebních společností rámové bednění pro vybudování betonový stěn. Název je odvozen od obvodových rámů, které kryjí rohy zabudované bednicí desky proti mechanickému opotřebení. Jako důsledek, zanechávají spáry v panelu typický otisk na betonovém povrchu. Ocelové nebo hliníkové rámy navíc slouží jako úchyt pro bednicí kotvy, spojky a další pohybové komponenty.

Základní princip rámového bednění je ztělesněn v PERI TRIO. Ostatní rámové bednění se liší pouze v rozdílném výsledném povrchu betonu. Mřížový rastr bednicích panelů se různí od 2,7 m do 3,5 m a samostatně mohou být panely propojovány jak horizontálně, tak vertikálně. Rámové bednění je robustní, s dlouhou životností a jednoduché na použití, díky předem stanovenému postupu montáže.

Nosníkové bednění

Nosníkové bednění je dnes používáno mnohem méně, než bývalo zvykem. Dnes se používá hlavně pro speciální konstrukce. Daný název je odvozen od dřevěných nebo železných nosníků, které se k bednění používají. Hlavní nosník, ocelové závory a volně nastavitelné bednicí desky z předpřipravených bednicích prvků, nebo také – bednicí segmenty. Ocelové závory, systém spojují a zároveň, slouží jako podpůrná plocha pro kotevní systémy.

Hlavní princip nosníkového bednění je ztělesněný v nosníku PERI VARIO GT 24. Jeho variace se liší pouze v rozdílném výsledném povrchu. Rastr rozložení kotevních úchytů a bednicích spojek se může lišit.

Rozdělení:

A) Standartní prvky

Předpřipravené segmenty s předem stanovenou velikostí, částečně vybaveny bednicími desky pro vedlejší požadavky. Využívají se také jako úchytný rám pro „form liner“.

B) Tvarované prvky

Tyto bednicí segmenty jsou vyrobeny dle speciálních požadavků daného projektu. Bednicí desky (typ, velikost, připevnění), nosník a spojky (odstupy), stejně tak možnosti upevnění, jsou v úvahu systémových principů - libovolně volitelné.

 

Kruhové bednění

Zakřivené stěny mohou být konstruovány ve formě mnoho-úhelníku, díky trapézové krycí liště, která je vložena k rámovému bednění. Kruhové stěny jsou formovány díky speciálnímu bednicímu nosníku, u kterého dosáhneme požadovaného průměru nastavitelnými spojkami. Zakřivení bednicích desek je dosáhnuto díky speciální ráčně, která je vložena mezi bednicí desky a nosníky.
Poloměr, je plynule nastavitelný od 1 - 20 m.

Stropní bednění

Stropní bednění

Stejně jako nosníky pro stěnové bednění, tak i pro stropní bednění se používá dřevěných nebo železných nosníků. Unikátnost tohoto bednění spočívá právě v jeho flexibilní možnosti užití.

Stropní stoly, které jsou obvykle používány na budování velkých stropních ploch, se skládají z kompatibilních systémových komponentů. Díky velkoplošným bednicím deskám je minimalizován počet panelových spojení a výsledný beton splňuje vysoké požadavky.
 

Podobný vývoj jako rámové bednění pro stěny melo i rámové bednění pro stropy. Hlavní výhodou stropního bednění je jeho rychlé a bezpečné použití. Dle principu,  systémy rozdělujeme do:

Nosníkové bednění (MULTIFLEX)

Stropní panelové bednění (SKYDECK)

Stropní roštové bednění (GRIDFLEX)

Velkoplošné bednění (Stolové moduly)

U stropů, se může kvalita betonového povrchu lišit z různých důvodů. Toto zahrnuje obtisky rámů, dle rozložení panelu v použitém systému. Stejně tak finální kvalitu ovliňuje způsob sestavení a velikost jednotlivých ploch volně sestavených bednicích desek.

 

Sloupové bednění

Sloupové nebo jakkékoliv pomocné bednění je zpravidla derivace rámového nebo nosníkového bednění. Z tohoto důvodu jsou jejich speciální vlastnosti velmi podobné. I přesto je ale důležitý výběr toho nejvhodnějšího typu k dosažení požadované kvality. V závislosti na požadavcích na přůřez sloupu, jeho rohy a povrch, volíme rámové nebo nosníkové bednění.

Tvarovaná bednění

Architekti a investoři často zasadí mimořádný vizuální ráz kulturním nebo jiným prestižním stavbám, které vyžadují náročné požadavky pro vytvoření mimořádných tvarů a forem. Často se jedná o nepravidelné tvary, které nemohou být dosaženy konvenčními bednicími metodami. Navíc, všechny viditelné části povrchu musí být vytvořeny v nejvyšší kvalitě. Proto je nutné pro každou extravagantní budovu navrhnout individuální bednicí koncept na míru.

Tato bednicí sestava je vždy vyvinuta na základě troj-dimenzionálního modelu budovy, dodaného výrobcem bednění. Skládá se ze základní opěrné statického části, doplněné o unikátně tvarované prvky. Jednotlivé části jsou jednodušše smontovány přímo na staveništi a dále tvarovány díky měřícím bodům, pomocných os a montážních pomůcek. Užití na staveništi se velmi podobá systémovému bednění.


Bednicí deska – vzhled povrchu betonu

Výběrem bednicích desek vzniká velký počet možností úprav výsledného povrchu betonu. Bednicí deska přitom určuje - nezávisle na pozdějších úpravách - charakter výsledného povrchu betonu. Zadavatel výběrového řízení musí znát bednicí desky s materiálovými vlastnosti, povrchovou úpravou a zpracováním, stejně jako spolupůsobení separačního prostředku a betonu a s tím vším počítat již v projektu. Popis požadovaného povrchu betonu musí být jednoznačný, aby mohl zhotovitel při výběru bednicí desky bez jakýchkoliv rizik zohlednit všechny materiálové a uživatelsko technické aspekty. Kromě toho musí být schopný odhadnout proveditelnost a upozornit na možné tolerance a výkyvy.


Čtyři faktory ovlivňující výsledný povrch betonu:
 

nasákavost bednicí desky

povrch betonu světlý/tmavý

struktura povrchu

struktura povrchu betonu

spáry mezi bednicími deskami

rastrování povrchu betonu

připevnění bednicích desek

otisky na povrchu betonu

 

Ukázky projektů

Současné druhy konstrukcí a stavební metody umožňují realizaci působivých architektonických návrhů. Představujeme Vám projekty s nejrůznějšími způsoby provedení.

Pozemní stavby

Architekti objevili již před lety znovu pohledový beton v pozemních stavbách a využívají ho jako hlavní dekorační prvek. Přitom zároveň s vývojem stavebních materiálu a způsobů zpracování se zvýšily požadavky na zhotovitele staveb. Vysokopevnostní stejně jako zkapalněné až samozhutnitelné betony umožňují realizaci užších betonových konstrukcí s rozličnými tvary. Častým dekoračním prvkem se staly zakřivené nebo nakloněné stěny a stropy. Výroba bednění se tomu přizpůsobila. Přání vytvořit co nejhladší povrchy betonů beze spár může být s nabídkou velkoplošných bednicích desek splněno.

Konstrukční díly ve vnitřních prostorách nejsou vystaveny povětrnostním podmínkám, a proto je stárnutí těchto betonových ploch výrazně pomalejší. Betonové povrchy uvnitř budov jsou sledovány zblízka a detaily proto působí mnohem silněji. Z tohoto důvodu vyžadují architekti často kvalitu pohledového betonu podle třídy SB 3 a SB 4.

Závěr: architekti by měli předem definovat společně s prováděcí firmou reálné požadavky tak, aby mohlo být dosaženo požadované kvality pohledového betonu. Přehnané požadavky a dodatečné opravy s sebou přinášejí neuspokojivé výsledky.

Kulturní stavby

Architekti a projektanti dávají přednost pohledovému betonu jako designovému prvku především u kulturních staveb. Kromě speciálních požadavků na viditelné plochy pohledového betonu jsou často dominantní zvláštní tvary celých staveb nebo jejich jednotlivých částí.

Během plánování bednění je nutné respektovat uspořádaný modul spár a spínání a stanovené rozmístění bednicích panelů. Spáry mezi panely, modul spínání a vytváření spínacích míst jsou hlavními prvky ztvárnění v oblasti pohledového betonu.

Pro dosažení jednotného vzhledu povrchu betonu je třeba věnovat zvláštní pozornost výběru druhu betonu a celkové technologii zpracování betonu včetně konečné upravy. Pokud jsou kladeny zvýšené požadavky na vzhled povrchu betonu, je doporučeno opatřit bednění novými bednicími deskami. Pro dosažení pravidelného, uspořádaného vzhledu mohou být místa protřebná pro sepnutí bednění doplněna nepotřebnými, tzv. „slepými kotvami“. Pro výběrová řízení s pohledovým betonem v oblasti kulturních staveb je doporučeno brát v úvahu pouze nejvyšší třídy pohledového betonu - SB 3 a SB4 podle německé publikace Pohledový beton.