You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bednění pro tunelové stavby

Vzrůstající význam dopravní infrastruktury

Výstavba tunelů zažívá celosvětový růst. Pohled na statistiku tunelových staveb od roku 1960 odhaluje viditelnou shodu stoupající křivky s nárůstem dopravy v těchto desetiletích. Tento vývoj má dva důvody: nezpomalující se růst individuální dopravy a exponenciálně se zvyšující výrobní sektor a obchodní hospodářství, které chtějí co nejrychleji a velmi snadno dosáhnout jakéhokoliv místa na Zemi. Volání "stále více, rychleji, dále” odpovídá při budování dopravní sítě přesně požadavek na úsporu času a nákladů, bezpečnou dopravu a co nejvíce komunikací bez překážek.


Urychlení a decentralizace dopravy

Zásada pro dnešní dopravu je dostat se v co nejkratší době spolehlivě, bezpečně a bez poruch z bodu A do bodu B. Toto platí jak na venkově, tak i v dopravně přetížených městech a metropolitních regionech. Největší požadavky v dopravě jsou zaměřeny především na dálkové komunikace spojující mezinárodní ekonomické oblasti.

Tunelové stavby a mosty jsou jednou z nejdůležitějších částí dopravní infrastruktury. Pomáhají s převáděním komunikací přes hory a vodní toky, zkracují vzdálenosti, eliminují zajížďky, vyrovnávají výškové rozdíly, odstraňují křižovatky a jiné dopravní uzly. Dopravní tunely zároveň chrání člověka a přírodu před hlukem a škodlivými emisemi..


PERI: specialista s celkovým přehledem

Paralelně k vývoji v tunelové výstavbě se na všech úrovních plánování a provádění staveb usadili specialisté, kteří umožňují se stavebními metodami otestovanými v praxi a propojenými informační a organizační strukturou úspěšné provádění těchto velkých projektů.

Projektový tým pro tunelovou výstavbu se obvykle skládá z geologů, geodetů, specialistů na zakládání staveb, silniční stavitelství, organizační techniku a betony, stejně jako plánovačů bezpečnosti dopravy a provozu. Již tento výčet zprostředkuje první dojem o velké obtižnosti těchto stavebních záměrů. V tomto spolku specialistů si také společnost PERI udělala na celém světě se svými systémy bednění a lešení dobré jméno jako spolehlivý partner. A to napříč všemi projektovými fázemi od plánování až po dokončení celého projektu.


Základy a cíle tunelové výstavby
 

Důležitá role technologie betonu

Byl to stavební materiál beton, který umožnil vytvořit základní definici pro systematické stavební metody. A v návaznosti rychle se rozvíjející metodika pro využívání standardních systémů i u těchto stavebních záměrů při plánování, koncipování a realizaci podle zásady ekonomických zákonů.

V průběhu tohoto vývoje nastal značný obrat v hierarchii. Dříve bylo bednění a lešení nakupováno jako libovolná, potřebná pomůcka v procesu výroby. Nyní po vytvoření systémových bednění se stávají stále častěji výrobním a organizačním nástrojem. Právě úzce propojená souhra těchto univerzálních systémů garantuje úspěch každé tunelové stavby.


Stavební metody a tvary nosných konstrukcí

Hlavními kritérii pro výběr stavební metody a tvaru nosné konstrukce je průřez tunelu a jeho délka. K tomu patří zakřivení a sklony tunelu dané projektem stejně jako měnící se rozměry světlé šířky a výšky. Tyto změny standardního průřezu jsou nezbytné pro začlenění parkovacích a nouzových zálivů, únikových a přístupových šachet nebo konstrukcí, které propojují sousední tunelové tubusy nebo vedou na povrch.

Metody výstavby tunelů PERI rozlišují čtyři druhy:

 • hloubené tunely
 • ražené tunely
 • dělené konstrukce
 • speciální a doplňkové konstrukce

Nezávisle na metodě výstavby jsou podle geologických poměrů a plánovaného využití na výběr různé průřezy nosných konstrukcí.
Jednoduchý obdélníkový tvar nabízí nejhospodárnější stavební postupy. Podle rámcových podmínek mohou nabízet různé výhody také kruhové, vejcovité nebo speciálně vytvarované profily.


Tvary nosných konstrukcí v tunelové výstavbě


Konstrukční řešení tunelů PERI a ukázky projektů

Všechna konstrukční řešení tunelů PERI jsou založena na jediném systému – stavebnici pro inženýrské stavby VARIOKIT – bez ohledu na to, jaký stupeň automatizace je při obedňování a odbedňování nebo při posunování tunelových konstrukcí vyžadován. Systémová řešení PERI přitom zahrnují všechny fáze tunelové výstavby od novostaveb přes údržbu a rekonstrukce stávajících tunelů.

 


Přehled řešení výstavby tunelů PERI

Metoda hloubeného tunelu: dělená konstrukce budovaná postupně.

Jako u normálních pozemních staveb jsou sloupy, stěny a strop průřezu tunelu vyráběny nezávisle na sobě.

Rámcové podmínky

 • délky záběrů do cca 30 m
 • světlá výška cca 3 m až 10 m
 • světlá šířka podle statických podmínek
 • počet záběrů: max. 10

Metoda hloubeného tunelu s jednou vodorovnou spárou nad základovou deskou.

Stěny a stropy jsou betonovány najednou. Výstavba následuje se dvěma staticky nezávislými bednicími vozy, které jsou  posunovány odděleně.

Rámcové podmínky

 • délky záběrů do cca 25 m
 • světlá výška cca 4 m až 10 m
 • světlá šířka cca 4 m až max. cca 20 m pro každý vozík
 • počet záběrů min. cca 10 až max. cca 60

Příklad projektu PERI

Tunel Limerick, Irsko: Tunelový bednicí vůz PERI ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT pro výrobu šesti betonářských úseků budovaných souběžně na jižním břehu.

Tunel Limerick

Limerick, Irsko


Metoda hloubeného tunelu s jednou vodorovnou spárou pod stropní deskou.

Dno a stěny jsou betonovány najednou. Tato metoda je pro svou absolutní těsnost používána převážně v místěch s podzemní vodou.

Rámcové podmínky

 • délky záběrů do max. 15 m
 • světlá výška cca 4 m do 8 m
 • světlá šířka cca 25 m
 • počet záběrů min. cca 10 do max. cca 60

Metoda hloubeného tunelu s nedělenou konstrukcí.

Dno, stěny a strop jsou betonovány najednou. Z důvodu minimálního počtu spár je spolehlivě dosaženo velké těsnosti celého tunelového průřezu.

Rámcové podmínky

varianta s vysouvanými segmenty:

 • délky záběrů min. cca 10 m do max. 24 m
 • světlá výška cca 3 m do cca 10 m
 • světlá šířka max. cca 20 m
 • počet záběrů min. 50

varianta s portálem a posunovaným bednicím vozem:

 • délky záběrů min. cca 10 m do max. 20 m
 • světlá výška cca 4 m do cca 9 m
 • světlá šířka max. 18 m
 • počet záběrů min. 25

 

Příklad projektu PERI

Tunel Øresund: Jedna ze dvou výrobních linek, jejíž sestavy bednění vážily celkem 1 150 t. Vnitřní bednění zde zajíždělo do armovacího koše.

Tunel Øresund

Kodaň, Dánsko

Příklad projektu PERI

Tunel Flüelen: Nosnou konstrukci bylo možné naprosto přesně přizpůsobit požadovanému průřezu. Kompletní bednicí vůz byl posunován do dalších záběrů po kolejnicích s pomocí tažného zařízení. Přisunování bednění i odbedňování probíhalo z hospodárných důvodů mechanicky.

Tunel Flüelen

Flüelen, Švýcarsko


Metoda raženého tunelu.

Tunel je budován pod zemí. Vylámání kruhového nebo oválného průřezu je prováděno odstřelováním nebo tunelovými razicími stroji.

Rámcové podmínky

 • krátké úseky: bednění klenby kombinované s posuvným bednicím vozem
 • střední úseky: nasazení systémového bednicího vozu posunovaného vodorovně
 • více než 60 betonářských záběrů: automatizované nasazení klenbového bednicího vozu

Milánská metoda.

Výstavba s minimálním omezením provozu. Výkop u této metody stačí jen do výšky spodní hrany stropu tunelu.

Rámcové podmínky

 • délky záběrů do cca 30 m
 • světlá výška do max. 12 m
 • světlá šířka bez omezení
 • počet záběrů od 1 záběru

Příklad projektu PERI

Tunel Audi: Při jednostranné betonáži proti stávající stěně musel být tlak čerstvého betonu, který působil na plochu bednění, odváděn do základů přes odpovídající kotvení konstrukce opěrných rámů. Každý rám byl připevněn dvěma kotvami systému DW 25. Tím bylo velké zatížení bezpečně přeneseno (dov. zatížení 2 x 250 kN).

Tunel Audi

Ingolstadt, Německo


Atypické tvary.

Úpravy normálního profilu podmíněné parkovacími a nouzovými zálivy, únikovými a přístupovými chodbami, atd.

Rámcové podmínky

 • bednicí vůz s minimálními vícenáklady s možností přizpůsobení změnám průřezů
 • možná výměna bednění mezi normálními a odlišnými profily 

Portálový úsek

Přechodové stavby spojují nadzemní dopravní komunikace s podzemním vedením tras.

Rámcové podmínky

 • tvar a rozměr bednicích forem lze libovolně přizpůsobit topografii a krajině 
 • kvalitu povrchu portálových stěn je možné také libovolně upravovat

Příklad projektu PERI

Tunel Nordhavnsvej: Bednicí vůz zohlednil průjezd pro nerušené zásobování stavby. Vzhledem k stísněných podmínkách staveniště, naprosto zásadní podmínka pro provedení.

Tunel Nordhavnsvej

Kodaň, Dánsko


Galerie / polootevřené konstrukce.

Polootevřené tunelové klenby s jednostranným osvětlením nebo osvětlením nad hlavou. Galerie mohou být samostatnými stavbami nebo také delšími přechodovými stavbami.

Rámcové podmínky

 • koncepce a výstavba obdobná jako u běžných metod tunelových staveb
 • vhodné jsou všechny systémy bednění a lešení PERI použitelné u tunelových staveb

Údržba tunelových staveb.

Stavebně technická opatření pro údržbu, částečnou obnovu nebo přestavbu stávajících tunelových staveb.

Rámcové podmínky

 • systémové díly je možné nasadit na všechny výše uvedené metody výstavby tunelů
 • důkladné analýzy poškození při zohlednění technicko organizačních potřeb 
 • plánování údržby a průběhu oprav v souladu s všeobecně platnými pravidly

Systémy PERI v tunelové výstavbě

Modularita a užitek pro zákazníka

Od počátku sledovala firma PERI zvláštní koncepci stavebnice, která chápe dva zdánlivě protichůdné cíle jako jeden celek a v oddělení vývoje výrobků a konstrukčních dílů je technicky spojuje. Na jedné straně se systémy bednění a lešení PERI vyznačují co nejjednodušší montáží a manipulací. Na straně druhé umožňují značně standardizované díly podle specifikace staveb maximální variabilitu.

Funkční a logisticky optimalizovaná koncepce sahá s několika základními díly a neztratnými, pojistnými spojovacími prvky s možností nastavení přes jasnou a logickou montáž systémů bednění a lešení až k digitálním plánovacím a prováděcím prostředkům, které zabezpečují stavebně techcké a logistické postupy projektů.

 


Projektové fáze při výstavbě, údržbě a opravách tunelových staveb.

Záměr projektu

 • nová konstrukce
 • údržba / oprava
 • rekonstrukce / sanace

Proces plánování

 • 2D- / 3D-návrhy
 • výběr systému bednění
 • výběr bednicí desky
 • definování pracovních postupů
 • zhotovení konceptu logistiky

Proces bednění

 • montáž bednění
 • přizpůsobení bednění
 • posunutí bednění
 • demontáž bednění

Proces betonáže

 • opatření / rozdělení betonu
 • lití betonu
 • zhutnění betonu
 • dodatečná úprava betonu

Nepřekonatelné možnosti nasazení: stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT je velmi všestranná. Je jedním z několika systémů na světě, který může být neomezeně použit u tunelových, mostních a inženýrských staveb. Tato hlavní výhoda pro zákazníka je výsledkem vysokého stupně standardizace a kombinovatelnosti systémových dílů, které si zakládají na pouhých třech klíčových prvcích:

 • ocelových závorách SRU,
 • šplhavých kolejnicích RCS,
 • a podpěrných vřetenech SLS.

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT se tak skládá přibližně z 80 % ze standardních konstrukčních dílů, zbylých 20 % jsou atypické díly upravené podle požadavků stavby. Pronajímatelnost standardních dílů PERI mimo jiné snižuje kvótu vázaného investičního kapitálu. Zákazníci PERI na celém světě mají zároveň spolehlivý přístup k množství technicky a funkčně prověřených, udržovaných, systémových a výrobních dílů. Další významnou ekonomickou výhodou stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT je schopnost vytvoření pojízdného tunelového vozu, poháněného hydraulicky, který precizně a automaticky provádí do sebe zapadající pracovní záběry.


Další znalosti

Katalog Tunelové bednění

Všechna výše zmíněná témata jsou podrobněji popsána a názorně ilustrována ve speciálním katalogu PERI “Tunelové bednění”. Četné systémové nákresy poskytují nejen přesné vysvětlení specifických metod výstavby a situací na stavbách, ale také se zaměřují na praktické použití u uvedených tunelových projektů.

Více než 100 stran ze 160stránkového katalogu je věnováno detailní dokumentaci tunelových projektů. Také zde doplňují individuálně zaměřené systémové nákresy a velkoplošné obrázky znázornění specifických situací na stavbách a společně s PERI vytvořených a realizovaných řešení. Pro přiblížení pohledu ze strany specialistů se k technickým požadavkům na bednění vyjadřují také zkušení pracovníci ze staveb a vysvětlují rozhodnutí učiněná v různých situacích.

Manuál tunelového bednění

160 stránek expertních znalostí – kompaktně a jednodušše srozumitelné, s ukázkami z praxe.

Objednejte si manuál zdarma